Image description

Tiến bộ – là tốt hơn mỗi ngày!

Phương pháp học “quái chiêu”

Blended learning sẽ hành các bạn lên bờ xuống ruộng, cùng kết quả mĩ mãn cho những bạn dành đủ nhiều thời gian rèn luyện.

Không gian học “quái lạ”

Kết hợp các lớp offline và online là cách thức mới thầy sẽ áp dụng trong năm 2023. Với hi vọng mang đến sinh khí cho lớp online và sự cạnh tranh đối với các bạn offline.

Ông thầy “quái dị”

Quái cỡ nào dị? Thử vài buổi đi, các bạn sẽ rõ. 😛

Bạn muốn thành “quái kiệt” trong môn Sinh?