Lớp Sinh thầy Công

Tiến bộ, là tốt hơn mỗi ngày!

THPT2017, mã đề 201. Câu 81 đến 85.

THPT2017, mã đề 201. Câu 81 đến 85.

Câu 81: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, một alen có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể bởi tác động của nhân tố tiến hóa nào sau đây?

Câu 82: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Cây tứ bội được phát sinh từ loài này có bộ nhiễm sắc thể là

Câu 83: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBBDd tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

Câu 84: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng cư và côn trùng phát sinh ở kỉ nào sau đây?

Câu 85: Quan hệ giữa cây phong lan sống trên cây thân gỗ và cây thân gỗ này là quan hệ:


Đăng ngày

trong

bởi

Thẻ:

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *